Algemene Ledenvergadering: 25 november 2019

Op maandag 25 november 2019 wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Op de agenda staat o.a. de verkiezing van een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Daarnaast blikken we natuurlijk terug op het afgelopen jaar. Je bent van harte welkom om er bij te zijn!

Datum: Maandag 25 november 2019
Tijdstip: Inloop 19.30 uur – Start 20.00-22.00 uur
Locatie: Nieuwe Zwaluwennest

Agenda Algemene Ledenvergadering (download)

Opening en ingekomen stukken
1. Opening
2. Vaststellen agenda en rondvraag
3. Ingekomen post en mail (secretariaat)
4. Notulen vorige ALV – 26 november 2018 (op aanvraag beschikbaar bij bestuur@leeuwarderzwaluwen.nl)

Jaarverslag – vaste portefeuilles bestuursleden
5. Algemeen overzicht (voorzitter Jan Adema)
6. Seniorenvoetbal heren en dames (Eelco Bruinsma)
7. Jeugdvoetbal (Marco Hoekstra)
8. Wedstrijdzaken (Herman Plutschouw)
9. Financiën (Jan Dijkstra.)
       a. Financieel jaarverslag 2018-2019
       b. Verslag kascontrole commissie
       c. Begroting 2019-2020 – voorinzage
10. Facilitaire Zaken (Frans Hoeksma)
      a. status nieuwbouw
11. Commercie en PR (Henk Busstra)
12. Communicatie (Sytske Balt)
13. Beheercommissie (Adriaan Brouwer)

PAUZE

14. Bestuurszaken – verkiezingen
      a. Aftredend en niet herkiesbaar
          – Dhr. J. Adema – voorzitter
          – Dhr. E. Bruinsma – vice voorzitter – senioren commissie
          – Dhr. F. Hoeksma – facilitaire zaken

         Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor :
         – Dhr. G. Busstra – voorzitter
         – Dhr. G. Feenstra – vice voorzitter – senioren commissie

        Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 2 uren voor de vergadering worden ingebracht,
        ondersteund met 10 schriftelijke verklaringen van leden van de c.s.v. de Leeuwarder Zwaluwen.
     b. Voordracht leden van verdienste
15. Presentatie nieuwe bestuursleden
16. Rondvraag
17. Sluiting – 22.00 uur