Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 13 december 2021

Op maandag 29 november 2021 zouden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Gezien de nieuwe coronamaatregelen verplaatsen we deze ALV naar maandag 13 december 2021 om 19.30 uur. Als een fysieke bijeenkomst op die datum nog steeds niet mogelijk is, houden we de ALV net als vorig jaar digitaal. Hierover volgt later meer informatie.

Agenda
– Welkom & opening (19.30 uur)
– Vaststellen agenda & rondvraag
– Financieel jaarverslag 2020/2021
– Bestuurszaken
– Bestuursleden – aftredend en niet herkiesbaar: Wilanka en Herman
– Bestuursleden – nieuwe kandidaten: Rein Postma (wedstrijdsecretaris) en Hans Halma (secretaris)
– Lid van Verdienste
– Notulen ALV d.d. 26 januari 2021
– Rondvraag
– Sluiting (21.00u)