Bijzondere Algemene Ledenvergadering nieuwbouwplannen Leeuwarder Zwaluwen 21-06-2017.

Woensdag 21 juni 2017 wordt er een bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van c.s.v. De Leeuwarder Zwaluwen. Het bestuur nodigt haar leden en vertegenwoordigers van leden van harte uit om deze bijzondere ALV bij te wonen.

De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 staat de koffie/thee klaar.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter (aangezien dit een Bijzondere Algemene Ledenvergadering is, worden er geen notulen behandeld van de Ledenvergadering van 14 november 2016; dit gebeurt in de Ledenvergadering van het najaar 2017).
  2. Bestuursverkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar: Ramona Pel

Het bestuur stelt voor om in de vacature secretaris Wilanka Zeemering te benoemen

en

Henk Busstra te benoemen als bestuurslid commercie

  1. Presentatie voorgenomen nieuwbouwplannen op het sportcomplex

– inleiding, samenwerking CIOS

– presentatie bouwcommissie

– indeling, eigen werkzaamheden

 

  1. Uitkomsten onderzoek alternatieve mogelijkheden

– huur/verbouw

  1. Gevolgen voor csv De Leeuwarder Zwaluwen m.b.t. de voorgenomen nieuwbouw

– financiële consequenties

– financiering, Subsidie, Waarborg Fonds Sport, Fiscus

– acties/fondsenwerving/contributie

 

  1. Vragen van instemming aan de leden om als Vereniging deze bouwplannen (onder voorbehoud financiering etc.) goed te keuren

– stemronde = mondeling/ meerderheid van uitgebrachte stemmen is bepalend

– Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem

– Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien    jaar en ouder

– De wettelijk vertegenwoordiger van een lid jonger dan achttien jaar is bevoegd namens dat lid een stem uit te brengen

– Een gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Tussen de presentaties door zal er voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

 

Bestuur c.s.v. De Leeuwarder Zwaluwen