Vervolg Voorgenomen Project Nieuwbouw Lwd. Zwaluwen

Na het laatste bericht op 18 januari op Facebook over de voorgenomen nieuwbouwplannen op onze accommodatie is er alweer een dikke maand verstreken. Diverse voetbalteams zijn na de winterstop al uit de startblokken gekomen. Ook de besprekingen en het onderzoek in de voorgenomen plannen staan niet stil. Afgelopen maandagavond (20 feb) is de t.b.v. deze plannen gevormde “commissie financiën” bijeen geweest (aangevuld met Jens Dijkstra vanuit zijn begeleidende / coördinerende rol voor bestuursondersteuning en schrijver dezes vanuit de “commissie communicatie”). Naast Jens en ikzelf waren aanwezig: Jelle de Jong; Jan Adema; Jan Dijkstra; Jan Hoog en Frans Hoeksma. Sytze Visser en Eelco Bruinsma waren vanwege vakantie afwezig.

Duidelijk is geworden dat de offertes inzake de nieuwbouw nog niet zijn ontvangen. Hopelijk zullen die deze week nog ontvangen worden. Voor het vervolg zijn deze offertes natuurlijk essentieel. Vanwege een strak tijdspad is stilzitten tot ontvangst echter niet wenselijk. Het bestuur heeft dan ook nagedacht hoe zij – bij het kunnen doorgaan van de plannen – mogelijkheden tot verhoging van inkomsten voor de vereniging zien. Deze plannen zijn gedeeld met de commissie en maandagavond is brainstormend over de haalbaarheid van deze en in de commissie spontaan opkomende andere plannen gesproken. Er zullen ook uit dagactiviteiten meer inkomsten gehaald moeten worden. Maatschappelijke samenwerking in de wijk, met scholen en andere verenigingen kunnen daarbij helpen. Het bestuur is voornemens om in een spoedig vast te stellen algemene ledenvergadering (alv) deze gedachten met u te delen.

De wens is ook duidelijk uitgesproken om bij het kunnen doorgaan van de plannen (na ontvangst van de offertes, de definitieve plannen van het bestuur – met ondersteuning vanuit ledencommissies – en een vereiste goedkeuring van de alv) zo snel mogelijk tot het tot het opstellen van een adequaat tijdspad te komen. Om augustus/september 2018 vanuit een nieuwe situatie te kunnen starten is een strakke regie (en medewerking van velen!) vereist. Er zal dan ook direct een “commissie bouw” moeten worden geformeerd (over de samenstelling – met ook diverse externe geledingen/bedrijven – is al nagedacht).

Wanneer er een nieuwe sporthal op onze accommodatie komt zal deze wat omvang betreft van het niveau Sporthal Kalverdijkje zijn. Voor een haalbare exploitatie zal een hoge bezetting van de hal en onze ruimten vereist zijn (ook overdag is verhuur aan anderen mogelijk).

Een intentieverklaring bouwbedrijf Van Wijnen – gemeente Leeuwarden – Lwd. Zwaluwen is inmiddels getekend.

Bij het doorgaan van de plannen zal in de hernieuwde accommodatie de eerste etage “casco” voor Zwaluwen zal worden opgeleverd (“full-electric; geen gasaansluiting; nul-op-de-meter”). Voor het gebruik van de hal zullen afspraken met de BV Sport moeten worden gemaakt. De afspraak is gemaakt dat wanneer er een horecavoorziening komt, de exploitatie daarvan voor Zwaluwen zal zijn. Onze Beheerscommissie (BHC) heeft als voorbereiding op een mogelijk nieuwe toekomst inmiddels een bezoek gebracht aan Blauw Wit (Egbert Kuipers) en daar een rondleiding en voorlichting gekregen. Jan Hoog heeft de ervaringen hierin afgelopen maandag met de commissie gedeeld. De commissie was daarbij unaniem van mening dat er in een eventuele nieuwbouw heel nadrukkelijk gestreefd zal moeten naar een ons kenmerkende sfeervolle accommodatie. De inrichting zal adequaat en goed gekozen moeten zijn. Er ligt in dit kader ook nog een uitnodiging om de nieuwe sportaccommodatie Schuttersveld (o.a. WPB) in Sneek te bezoeken, een multifunctioneel complex.

De commissie verzocht om een toelichting in de financiële gedachten/plannen. Omdat de offertes nog niet binnen zijn kan nog geen uitgewerkt plan worden voorgelegd. Duidelijk is dat we niet verder moeten willen springen dan onze pols lang is. Ingeschakelde deskundigen zoeken hierin naar haalbare oplossingen. Een geluk daarbij is dat de rente momenteel erg laag is. Er zal getracht moeten worden om een dekking vanuit het garantiefonds (Waarborgfonds voor de sport) te verkrijgen. In een dergelijke situatie zullen de banken naar verwachting mee willen gaan in de plannen. In dit verband werd o.a. opgemerkt dat een subsidieaanvraag (energie) al is ingediend. Gewezen is voorts op de zelfredzaamheid van de vereniging (casco opleveren) en de wens/noodzaak om aan fondsenwerving te gaan doen. In een alv kan hierover verder gesproken worden. Voor realistische plannen staan het bestuur en de deelnemers in de commissies vanzelfsprekend open; wij horen het dan graag van u, ook nu al.

 

Via Ronald Hofman (Facebook post)

WORD LID!

Wil je ook lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan! Je mag ook eerst komen proeftrainen

Copyright © 2024. All rights reserved.
Een Creatie van Calliope Creations